За проекта


Близо десет години след приемането на Закона за частните съдебни изпълнители (ЗЧСИ) българското обществото е разделено в отношението си към частното съдебно изпълнение и оценява нееднозначно ефектите от съществуването му. Бизнесът многократно е заявявал своята подкрепа, докато немалка част от гражданите изразяват силно недоволство и неудовлетвореност от системата, стигащо в крайните си проявления до призиви за отмяна на модела. Извън спорадични дискусии по повод поредни законодателни изменения в процесуалните закони твърде малко са опитите за цялостен и задълбочен анализ и обективна оценка на предимствата и недостатъците на системата.

Водени от тези съображения, екипът на Сдружение „Център за правни инициативи" в партньорство с Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ) разработи и стартира проект „Инициатива за съдебно изпълнение в услуга на обществото". Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Основната цел на проекта е да провокира дебат относно състоянието и бъдещето на системата на частното съдебно изпълнение в България, в който да се включат всички заинтересовани страни, да представи независим външен поглед върху функционирането й и да предложи мерки за нейното усъвършенстване. Освен това проектът цели да допринесе за повишаване на информираността на длъжниците относно правата им в процеса на принудителното изпълнение.

Проектът се осъществява от юристи и икономисти, които познават в детайли модела на частното съдебно изпълнение в България, като някои от тях са участвали и при разработването и въвеждането му през 2005 г.

Резултатите от проекта ще бъдат предоставени на компетентните държавни органи, за да бъдат в подкрепа на разработването на политики и мерки за усъвършенстване на системата на частното съдебно изпълнение и на изпълнителното производство като цяло. Информация за всички дейности по проекта, включително всички изготвени материали ще бъдат достъпни на интернет страницата на Центъра за правни инициативи, както и на специално разработен за нуждите на проекта интернет сайт, който след приключването му ще бъде предоставен за администриране на Камарата на частните съдебни изпълнители.