ЦелиПроектът „Инициатива за съдебно изпълнение в услуга на обществото“ има за цел да провокира дебат относно състоянието и бъдещето на системата на частното съдебно изпълнение в България, като представи независим външен поглед върху функционирането й и предложи мерки за нейното усъвършенстване. Екипът на проекта ще се опита да направи обективна и неемоционална равносметка на десетгодишното прилагане на модела, като включи в разговора всички заинтересовани страни. На основата на поредица от дълбочинни интервюта, фокус групи и на получените експертни становища ще бъде изготвен анализ на модела на частното съдебно изпълнение, включващ и икономически анализ. Анализът ще идентифицира основните проблеми на частното съдебно изпълнение и ще предложи конкретни мерки за тяхното преодоляване. Ще бъде разработена и специална информационна брошура с правата на длъжниците по принудителното изпълнение, която ще бъде разпространена сред съдебните изпълнители, за да бъде в помощ на гражданите.