За партньора


 

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИНа 1 септември 2005 г. влезе в сила Закона за частните съдебни изпълнители. Той постави началото на институционалната реформа на съдебното изпълнение в България с приемането на наложилия се в повечето от страните-членки на ЕС модел на частно съдебно изпълнение. Експертната работа и обществената дискусия, съпровождащи приемането на Закона бяха подпомагани от Проекта за реформа в търговското право на Американската агенция за международно развитие. Новата професия на частните съдебни изпълнители се организира и представлява от нейната съсловна организация – Камарата на частните съдебни изпълнители. В първото Общо събрание на Камарата взеха участие първите частни съдебни изпълнители – повече от 90 държавни съдебни изпълнители от цялата страна, които са заявили пред Министъра на правосъдието желанието си да станат частни съдебни изпълнители и са им били връчени заповеди, с които придобиват правоспособност. Териториалното разпределение на кандидатите е относително равномерно - има кандидати както от по-големите градове и развити икономически райони, така и от по-малките населени места.

Органите на Камарата са четири - Общо събрание, Съвет на Камарата, Дисциплинарна комисия и Контролен съвет. Общото събрание е върховният орган. То приема устава и бюджета на Камарата, избира членовете на ръководните органи, определя размера на встъпителните, годишните и допълнителните вноски, които членовете трябва да правят в полза на Камарата. Съветът е управителният орган на Камарата, който се разпорежда с имуществото, взема решения за образуване на дисциплинарни производства определя щата и административния секретар на Камарата. Председателят на Съвета представлява Камарата в отношенията й с трети лица. Дисциплинарната комисия се състои от равен брой представители на Камарата и Министерство на Правосъдието. Това е ключов орган, като се има предвид, че само той може да налага наказания на частните съдебни изпълнители за нарушения на закона и устава. Дисциплинарното производство се развива по инициатива на Съвета на Камарата или на Министъра на правосъдието. Отделните граждани могат да подават своите жалби и сигнали до един от двата органа, който преценява дали има достатъчно основания за сезиране на Дисциплинарната комисия със случая. Контролният съвет контролира финансово-стопанската дейност на Камарата, като се отчита пред Общото събрание. Изграждането на силна и ефективна Камара е от изключително значение за успеха на реформата. Тя е отговорна за осъществяването на контрол и надзор над дейността на частните съдебни изпълнители. Функциите на саморегулиране поставят огромно предизвикателство пред Камарата.

Основните цели и задачи, които си поставя Камарата са:

• Да представлява интересите на своите членове (чрез осъществяване на контакт с организации и институции, чиято дейност рефлектира върху работата на съдебните изпълнители, застъпничество за усъвършенстване на регулаторната рамка на съдебното изпълнение и пр.);

• Да работи за унифицирано, правилно и точно прилагане на закона от страна на съдебните изпълнители (организира обучение на съдебни изпълнители, уеднаквяване на практиките в съдебното изпълнение, разработване и приемане на стандарти за дейността, осъществяване на контрол върху дейността на съдебните изпълнители и пр.);

• Да подпомага своите членове в усилията им да изградят своите самостоятелни практики;

• Да налага най-високи стандарти за професионално и етично поведение;

• Да изгради позитивен имидж на новата професия в общественото пространство.