Нормативна уредба


 ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
  Закон за частните съдебни изпълнители
  Устав на Камарата на частните съдебни изпълнители
  Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители
  Етичен кодекс на частните съдебни изпълнители
  Наредбa № 1 от 6 февруари 2006 година за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители
  Наредбa № 2 от 6 февруари 2006 година за задължителното застраховане на частните съдебни изпълнители
  Наредбa № 3 от 6 февруари 2006 година за годишните отчети на частните съдебни изпълнители
  Наредбa № 4 от 6 февруари 2006 година за служебния архив на частните съдебни изпълнители
  Наредбa № 6 от 30 май 2006 година за начина на изчисляване и плащане на лихвата върху паричните средства по специалните сметки на ЧСИ
  Наредбa № 3 от 11 декември 2007 година за реда на провеждане на изпити за помощник частни съдебни изпълнители
  НАРЕДБА № Н-1 от 20.02.2015 г. за извършване на финансов контрол върху дейността на частните съдебни изпълнители
  Инструкция №IЗ-849 от 14 май 2007 година за условията и реда, при който органите на МВР оказват съдействие на ЧСИ и ДСИ /приложения от 1 до 6/